Các thành phần thụ động

electronic parts, passive parts, Linh kiện điện tử thụ động.