Hộp chấm dứt FTTH

hộp kết cuối sợi quang, hộp kết cuối sợi quang, hộp kết cuối quang học.