FTTA Fiber đến ăng-ten

cáp quang ngoài trời, cáp thả ftth, sợi ftta.